Luigi's Mansion (GCN)

Region: Europe

Manual Listing

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi

Producers

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Director

Hideki Konno

Design Director

Tadashi Sugiyama

Assistant Directors

Hajime Takahashi
Kiyoshi Mizuki
Yoichi Yamada

Map Design

Katsuhiko Kanno
Hirotake Ohtsubo
Koji Kitagawa
Yoshihisa Morimoto

Character Design

Hideki Fujii
Takeshi Hosono
Yoshiyuki Oyama
Ryuichi Yamamoto

Screen Design

Ren Uehara

Effect Design

Keijiro Inoue
Daiji Imai
Haruyasu Ito

Main Program

Hiroki Sotoike

Program

Daiki Iwamoto
Masahiro Kawano
Kouichi Kawamoto
Naoki Koga
Yoshitaka Ajioka
Katsuhisa Sato
Hiroyuki Koono
Daisuke Nakamura

Music

Kazumi Totaka
Shinobu Tanaka

Sound Effect Program

Yoji Inagaki
Toru Asakawa

Ending Design

Takumi Kawagoe
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Watanabe
Ryuji Kobayashi
Keisuke Nishimori

Motion Capture

Shigeki Yoshida

Voice

Charles Martinet
Jen Taylor

Progress Management

Keizo Kato
Minoru Narita

Technical Support

Hironobu Kakui
Yoshito Yasuda
Shingo Okamoto

Tool Support

Yoshinori Tanimoto
Yasuki Tawaraishi
Yusuke Kurahashi
Masato Kimura
Hirohito Yoshimoto
Toshihiro Kawabata
Tatsuro Ota

Library Support

Hiroto Yada
Tetsuya Sasaki
Eiichi Shirakawa
Motoi Okamoto
Toshikazu Kiuchi

Debug Support

Souichi Nakajima
Shigeyuki Asuke
Jyunya Kameda
Yusuke Shiraiwa

North American Localization

Nate Bihldorff
Scot Ritchey
Bill Trinen
Leslie Swan

NOA Engineering Debug Team

Miho Hattori
Scott Callahan
Dan Simpson
Jack Anderson
Kirk Buchanan
Sean Egan

Special Thanks

Tomoaki Kuroume
Super Mario Club

European Version