Mario Golf (N64)

Region: USA

Game Listing

Lead Game Designers

Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Game Design Staff

Shuji Shimizu
Yusuke Sugimoto
Ayumu Shindo
Takashi Kitamura

Lead Programmers

Haruki Kodera
Toru Takamatsu

Programming Staff

Kenji Numaya
Norio Shimizu
Kaoru Shimada

Character Animation System

P. E. Jareth Hein

Opening Programmer

Kaoru Shimada

Original Characters by

Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake
Shin Yamanouchi
Mitsuru Fukumoto

3-D Character Graphics

Fumihide Aoki
Masayuki Hashimoto
Junichi Ochiai
Hiroto Nakashima
Shigeki Kimura
Toshiaki Tanaka

2-D Graphics

Junko Nakamura
Mieko Koguchi
Toshiaki Tanaka
Hidetoshi Sakamoto
Kanako Horiguchi

Screen Layout & 2-D Graphic Design

Mitsumasa Muraishi

Course Design

Kaoru Shimada
Yusuke Sugimoto

Music Composition & Arrangement

Motoi Sakuraba

Sound Effects & Sound Direction

Masaaki Uno

Supervisors

Kenji Miki
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka
Koji Kondo
Yasuhiro Taguchi

Director

Haruki Kodera

Assistant Directors

Yusuke Sugimoto
Masaaki Uno
Toru Takamatsu

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi

Producers

Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi
Hidetoshi Endo

Graphic Support

Yoichi Kotabe

Package Design

Yusuke Nakano

Manual Editors

Ryuji Hagino
Naruhisa Kawano

Voice Actors

Charles Martinee
Jen Taylor
Haley Burns
Dex Manley
Terry Gangstad
Mike Madeoy
David White
Penn Badgley
Kate Fleming
Jessica Chisum
Mark Dias

Coordinators

Toshiharu Izuno
Masanori Wake

Special Thanks to

Nintendo EAD Artwork Team
Michelle Powers
Bill Trinen
Keiko Tamura
Christian Phillips
NOA Debug Staff
Kazuhiro Matsumoto
Hiroko Sugino
Atsushi Okada
Hiroshi Sato
Shinichi Doi
Osamu Kunimasa
Kentaro Sakou