Mario & Luigi: Bowser's Inside Story (NDS)

Region: USA

Game Listing

Director
Scenario

Hiroyuki Kubota

Main Program

Makoto Aioi

Field Design

Shunsuke Kobayashi
Daisuke Goto
Chihiro Fujioka

Battle Design

Jun Iwasaki
Yasuhiro Ohtsuka

BG Data Design

Mitsuhiro Ono
Masayuki Yamada
Haruka Yasuda

Battle Program

Yoshikazu Yananose
Makoto Takei
Hirokazu Kato

Menu Program

Naoya Hashimoto

Technical Support

Ryunosuke Sugiyama
Masami Sato

BG Graphics Lead
UI Design

Kouichi Fukazawa

BG Graphics

Osamu Ohguchi
Reo Nakamura
Yoko Tashiro
Masumi Shiga
Kota Iida

Mario & Luigi Graphics

Natsuko Kemi

Bowser Graphics

Yoshihiro Matsuyama
Susumu Tomizawa
Tomomi Sano (Nintendo)

Monster Graphics Lead
Battle Effect Design

Tetsuya Ohi

Monster Graphics

Shuji Kamohara
Hitoshi Sakaki

Event Character Design

Akira Noguchi

Field Character Graphics

Hiroyuki Yotsuji

Field Effect Design

Tamami Okamura

Menu Graphics

Hiroko Onose

Sound Engineering

Morikazu Aoki

Music

Yoko Shimomura

Illustration

Ryusuke Yoshida (Nintendo)
Naoko Ayabe (Nintendo)

Illustration Supervisors

Yusuke Nakano (Nintendo)
Shigehisa Nakaue (Nintendo)

Graphic Supervisors

Aya Oyama (Nintendo)
Yo Ohnishi (Nintendo)
Tsuyoshi Watanabe (Nintendo)

"Mario" Theme Music and Sound Support

Koji Kondo (Nintendo)

Character Voices

Charles Martinet
Kenny James
Samantha Kelly
Nami Funashima

North American Localization Management

Jeff Miller (NOA)
Leslie Swan (NOA)

North American Localization

Gema Almoguera (NOA)
Nate Bihldorff (NOA)
Joanie Grenader (NOA)
Lars Knudson (NOA)
Derek Seklecki (NOA)

Testing

NOA Product Testing
Aya Pickard (NOA)
Tom Hertzog (NOA)
Israel Cruz-Morales (NOA)
Roger Harrison (NOA)
SUPER MARIO CLUB

Artwork

Keisuke Kadota (Nintendo)
Keiko Uetani (Nintendo)

Promotion

Takuro Hanamoto (Nintendo)

Special Thanks

Hirofumi Yokota
Tsutomu Kitada
Isamu Yamazaki
Hiromi Shimodaira
Kayo Yamamoto
Tomoyoshi Yamane (Nintendo)
Takayuki Haga (Nintendo)
Shino Aizawa-Overaa (NOA)

Assistant Producer

Tomomi Sano (Nintendo)

Producers

Toshiharu Izuno (Nintendo)
Akira Otani (Nintendo)
Yoshihiko Maekawa

Senior Producers

Shigeru Miyamoto (Nintendo)
Takashi Tezuka (Nintendo)

Executive Producers

Satoru Iwata (Nintendo)
Tetsuo Mizuno