Mario & Luigi: Superstar Saga (GBA)

Region: USA

Game Listing

Field Design Lead Scenario

Hiroyuki Kubota

Main Program

Masashi Haraki

Field Design

Yasuhiro Ohtsuka

Battle Design

Jun Iwasaki
Eiyo Andou

BG Data Design

Tomokazu Koga

Script Program

Makoto Aioi

Battle Program

Yoshikazu Yananose

Menu Program

Takeshi Sasaki

Map Program

Masami Sato

Field Monster Program

Naoya Hashimoto

BG Graphics Lead

Toshizo Morikawa

Menu Graphics

Akira Noguchi

BG Graphics

Osamu Ohguchi
Kouichi Fukazawa

Mario & Luigi Graphics

Shuji Kamohara

Field Character Graphics

Hiroyuki Yotsuji

Monster Graphics

Tetsuya Ohi

Illustration

Masanori Sato

Illustration Supervisor

Yoichi Kotabe

Sound Engineer

Isago Fukuda

Music

Yoko Shimomura

"Mario" Theme Music and Sound Support

Koji Kondo

Character Voices

Charles Martinet
Jen Taylor
Scott Burns
Kazumi Totaka

Mini - games by Vanpool

Taro Kudo
Kazuyuki Kurashima
Koji Kikkawa
Satoshi Ohtake

Mario Bros. Parts

Kiyoshi Koda
Toshinori Kawai

North American Localization

Nate Bihldorff
Bill Trinen

North American Localization Management

Jeff Miller
Leslie Swan

European Localization Coordinator

Marcus Krause

Localization