Mario Party 2 (N64)

Region: USA

Game Listing

Game Director

Kenji Kikuchi

Planning Director

Tsutomu Komiyama

Planners

Planning Advisors

Shinichi Nakata
Shuichiro Nishiya

Program Director

Hideki Sahashi

Chief programmers

Mini-games

Kazuhiro Matsushita

Adventure Boards

Syunsuke Tanaka

Programmers

Design Director

Yukinori Goto

Planning designers

Designers

Design Support

Akihiro Shibata
Tomomi Tada
Kaori Nishio
Masako Funaki
Mika Kakutani
Hiromi Sugiue
Toshinori Fujii
Yuki Tanba

Design Advisor

Koji Matsuura

Original Characters

Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3D Modeling

Nintendo EAD

Sound Directors

Toshiaki Takimoto
Akihiro Sato

Music

Hironao Yamamoto
Syohei Bando
Kazuhiko Sawaguchi
Yasunori Mitsuda

Music Programmer

Hiromichi Furuya

Sound Effects

Osamu Narita
Masato Aihara
Hiroyuki Tsuboguchi

Sound Advisor

Toshiyuki Sasagawa

Sound Programmers

Takayuki Iwabuchi
Hideki Oka

Voice Actors

Charles Martinee
Asako Kozuki
Eriko Ibe

Technical Support

Takahiro Haga
Shinobu Kumaoka
HVQ
Takashi Miura
Fumihiko Itagaki
Miyuki Kawashima

Graphic Support

Yoichi Kotabe
Masanori Sato

Sound Support

Koji Kondo

Progress Management

Toshinori Oyama

Package Illustrator

Ross Hirai

Manual Editor

Bill Trinen
Michelle Powers

Localization

Bill Trinen
Michelle Powers

Special Thanks to

Naruhisa Kawano
Makoto Kano
Masamichi Fujiwara
Rob Johnson
Teresa Lillygren
Yukiko Mikami
Masako Ishikawa
Tadayuki Kawada
Ritch Wilson Kunihiko
Osamu Tsujikawa
Hiroyuki Arai
All Nintendo
NOA Treehouse
All Hudson
Super Mario Club staff

Product Manager

Atsushi Ikeda

Coordinator

Akihiro Wakabayashi
Hiroshi Sato

Supervisors

Shigeru Miyamoto
Hidetoshi Endo

Producers

Shinji Hatano
Shinichi Nakamoto

Executive Producers

Hiroshi Yamauchi
Hiroshi Kudo