Mario Tennis: Power Tour (GBA)

Region: USA

Manual Listing

Subscript & Game Design

Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi

Director

Yutaka Yamamoto

Graphic Director

Fumihide Aoki

Sound Director

Masaaki Uno

Assistant Directors

Yusuke Sugimoto
Akiko Sato

Game Design Staff

Kentaro Sakou
Norisumi Osawa
Ayumu Shindo
Shuji Shimizu
Masato Kawamura
Shigeo Matsuzawa

Tennis Designer

Yutaka Yamamoto

RPG Designers

Akiko Sato
Haruki Ooe
Ikuo Komiyama
Masato Kawamura
Keisuke Sudo

Menu Designers

Yasuhiro Taguchi
Kenji Numaya

Minigames Designers

Haruki Ooe
Yasuhiro Taguchi
Toru Takamatsu
Kazunori Mimori

Opening Programming

Toru Takamatsu

System Programming

Yasuhiro Taguchi
Haruki Kodera

Character Design

Shigeru Miyamoto
Shin Yamanouchi
Fumihide Aoki

Original 3-D Models

Nintendo EAD Staff
Nintendo SPD Staff

Character Animation

Fumihide Aoki
Hiroto Nakashima
Satoshi Tamai

Field Character Graphics

Kanako Horiguchi
Kaori Matsunaga
Akiko Komiya
Teppei Kamata
Tetsuya Horie

Map Graphics

Shinichiro Sugimoto
Tetsuya Chiba
Teppei Kamata

Windows & Lettering
Design & Graphics

Mitsumasa Muraishi
Tetsuya Chiba
Ayumu Shindo
Norisumi Osawa
Akiko Komiya
Junko Nakada

Opening & Ending Graphics

Mitsumasa Muraishi
Fumihide Aoki
Hiroto Nakashima
Satoshi Tamai

Music

Motoi Sakuraba

Sound Effects

Masaaki Uno
Takeshi Arai

Voice

Kazumi Totaka
Takashi Nagasako
Charles Martinet

Sound Support

Koji Kondo

Supervisors

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Graphic Support

Kanae Kobata
Yo Ohnishi
Shigehisa Nakaue
Tsuyoshi Watanabe
Yoichi Kotabe

Illustration

Masanori Sato
Wataru Yamaguchi

Package & Manual

Daiki Nishioka
Yoshinori Oda

Coordination

Masaaki Uno
Shinya Sano
Tasuku Machida
Masaho Nomura

North American Localization Team

European Localization Team

Validation and Testing Team