Shiro Mouri

Also credited as: Shirou Mouri

Camera/NPC Programming

Super Mario Sunshine (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShirou Mouri

Programming Director

New Super Luigi U (WiiU)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShiro Mouri

New Super Mario Bros. U (WiiU)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShiro Mouri

Special Thanks

New Super Mario Bros. 2 (3DS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShiro Mouri