Satoru Uno

Dr. Mario 64 (N64)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Debug StaffGameSatoru Uno

Nintendo Puzzle Collection (GCN)
 - Dr. Mario

Japan

RoleWhere creditedCredited as
DebugGameSatoru Uno