Kousei Kazetou

Also credited as: Kousei Kazeto

Special Thanks

Wario's Woods (NES)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKousei Kazeto

Special Thanks to

Tetris Attack (SNES)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKousei Kazetou

Wario's Woods (SNES)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKousei Kazetou