Tatsukichi

Yoshi's Cookie (GB)

USA

RoleWhere creditedCredited as
DirectorGame Tatsukichi

Yoshi's Cookie (NES)

USA

RoleWhere creditedCredited as
DirectorGame Tatsukichi