Shinji Shibasaki

Program

Mario Party 8 (Wii)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShinji Shibasaki

Programmers

Mario Party (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShinji Shibasaki

Programmers: Adventure Boards

Mario Party 2 (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShinji Shibasaki

Programmers: Board Games

Mario Party 4 (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShinji Shibasaki

Programmers: Mini Game

Mario Party 3 (N64)

RegionWhere creditedCredited as
EuropeGameShinji Shibasaki

Programmers: Minigame

Mario Party 3 (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameShinji Shibasaki