Shinji Shibasaki

Mario Party (N64)

USA

RoleWhere creditedCredited as
ProgrammersGameShinji Shibasaki

Mario Party 2 (N64)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Programmers: Adventure BoardsGameShinji Shibasaki

Mario Party 3 (N64)

Europe

RoleWhere creditedCredited as
Programmers: Mini GameGameShinji Shibasaki

USA

RoleWhere creditedCredited as
Programmers: MinigameGameShinji Shibasaki

Mario Party 4 (GCN)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Programmers: Board GamesGameShinji Shibasaki

Mario Party 8 (Wii)

USA

RoleWhere creditedCredited as
ProgramGameShinji Shibasaki