Koji Matsuura

Also credited as: Kouji Matsuura

Design Advisor

Mario Party 2 (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKoji Matsuura

Design Director

Mario Party (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKoji Matsuura

Game Director

Mario Party DS (NDS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKouji Matsuura

Senior Art Director

Mario Party 3 (N64)

RegionWhere creditedCredited as
EuropeGameKoji Matsuura
USAGameKoji Matsuura

Mario Party 4 (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKoji Matsuura

Mario Party 5 (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameKoji Matsuura