Kiyoshi Koda

Japanese: 幸田 清

Also credited as: Kiyoshi Kouda

Mario & Luigi: Superstar Saga (GBA)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Mario Bros. PartsGameKiyoshi Koda

New Super Luigi U (WiiU)

USA

RoleWhere creditedCredited as
UI ProgrammingGameKiyoshi Koda

New Super Mario Bros. (NDS)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Field ProgrammingGameKiyoshi Koda

New Super Mario Bros. 2 (3DS)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Programming SupportGameKiyoshi Koda

New Super Mario Bros. U (WiiU)

USA

RoleWhere creditedCredited as
UI ProgrammingGameKiyoshi Koda

New Super Mario Bros. Wii (Wii)

USA

RoleWhere creditedCredited as
UI ProgrammingGameKiyoshi Koda

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 (GBA)

USA

RoleWhere creditedCredited as
ProgramGameKiyoshi Kouda

Super Mario Bros. Deluxe (GBC)

USA

RoleWhere creditedCredited as
ProgrammerGameKiyoshi Kouda

Super Mario Maker (WiiU)

USA

RoleWhere creditedCredited as
UI ProgrammingManualKiyoshi Koda

Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES)

Europe

RoleWhere creditedCredited as
ProgrammersGameKiyoshi Koda

Japan

RoleWhere creditedCredited as
ProgrammersGameKiyoshi Koda
ProgrammersManualKiyoshi Koda

USA

RoleWhere creditedCredited as
ProgrammersGameKiyoshi Koda

Super Mario World: Super Mario Advance 2 (GBA)

USA

RoleWhere creditedCredited as
ProgramGameKiyoshi Kouda

Yoshi's Island: Super Mario Advance 3 (GBA)

USA

RoleWhere creditedCredited as
ProgramGameKiyoshi Kouda

Yoshi's Story (N64)

USA

RoleWhere creditedCredited as
ProgrammersGameKiyoshi Koda