Natsuko Yokoyama

Sound Effects

Mario Kart 8 (WiiU)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNatsuko Yokoyama

Sound Engineering

New Super Luigi U (WiiU)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNatsuko Yokoyama

New Super Mario Bros. 2 (3DS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNatsuko Yokoyama

New Super Mario Bros. U (WiiU)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNatsuko Yokoyama

Special Thanks

Super Mario Odyssey (Switch)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNatsuko Yokoyama

Voice

Mario & Luigi: Paper Jam (3DS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNatsuko Yokoyama