Hitoshi Hirashima

Dr. Mario Express (DSiWare)

USA

RoleWhere creditedCredited as
ProgramGameHitoshi Hirashima