Noboru Shirasu

Arzest: Special Thanks

Yoshi's New Island (3DS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameNoboru Shirasu