Yuki Tsuji

Also credited as: Yuuki Tsuji

Game Design

WarioWare: Smooth Moves (Wii)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuuki Tsuji

WarioWare: Touched! (NDS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuuki Tsuji

WarioWare: Twisted! (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji

Models

WarioWare, Inc.: Mega Party Game$! (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuuki Tsuji

WarioWare: Smooth Moves (Wii)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuuki Tsuji

WarioWare: Twisted! (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji

Programmers

Mario Kart: Super Circuit (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji

Programming

WarioWare, Inc.: Mega Party Game$! (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuuki Tsuji

WarioWare: Smooth Moves (Wii)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuuki Tsuji

WarioWare: Touched! (NDS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuuki Tsuji

WarioWare: Twisted! (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji

Sound Engineering

New Super Mario Bros. 2 (3DS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji

Special Thanks

New Super Luigi U (WiiU)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji

New Super Mario Bros. U (WiiU)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji

Special Thanks to

Paper Mario (N64)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji

Staff

Super Mario 3D Land (3DS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji

Super Mario 3D World (WiiU)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji

Voice

WarioWare: Twisted! (GBA)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji

Voice Acting

WarioWare: Touched! (NDS)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuuki Tsuji

Voices

WarioWare, Inc.: Mega Party Game$! (GCN)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuuki Tsuji

Super Mario Odyssey Crew: Player / UI Sound Design

Super Mario Odyssey (Switch)

RegionWhere creditedCredited as
USAGameYuki Tsuji