Norio Shimizu

Mario Golf (GBC)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Programming StaffGameNorio Shimizu

Mario Golf (N64)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Programming StaffGameNorio Shimizu

Mario Tennis (GBC)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Programming StaffGameNorio Shimizu

Mario Tennis (N64)

USA

RoleWhere creditedCredited as
Sound SupportGameNorio Shimizu