Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (SNES)

Region: USA

Game Listing

Directors

Chihiro Fujioka
Yoshihiko Maekawa

Event Design

Keisuke Matsuhara
Yasushi Matsumura
Taro Kudo

Battle Design

Yasuyuki Hasebe
Akiyoshi Ohta

Main Programmer

Fumiaki Fukaya

Battle Programmers

Ryo Muto
Aoy

Menu Programmer

Mitsuo Yoshioka

Graphic Coodinator

Hideo Minaba

Main Character Design

Kiyofumi Kato
Yuko Hatae

Monster Character Design and Character Supervisor

Kazuyuki Kurashima

Visual Effects and Plot Assistance

Jiro Mifune

Map Data Coodinator

Kenichi Nishi

B.G. Map Design

Akira Ueda
Yuko Abiru
Yuka Miyamoto
Toshiyuki Mogi
Yukiko Sasaki

Battle B.G. Design

Misako Tsutsui

Map Data Coodinate Assistant

Toshio Kurihara

B.G. Map Graphics

Tomoyoshi Sakaguchi
Yuki Azuma

Music

Youko Shimomura

Sound Engineer

Teruaki Sugawara

Sound Programmer

Hidenori Suzuki

Assistant Sound Engineer

Motoko Watanabe

Sound Effects

Chiharu Minekawa
Yoshitaka Hirota
Kaori Takahashi

Publicity

Yusuke Hirata

Publicity Assistant

Kiyoko Maeda

Translation

Rika Maruya
Noriko Wada

Translation Coordinator

Aiko Ito

Translation Supervisor

Ted Woolsey

Monitor Coordinators

Ryuko Kouda
Hiromi Masuda
Kazuhiro Kawasaki
Hiroyoshi Hamada
Yuriko Chiba
Norimasa Hanada
Kozue Kaneko
Yoshia Shibano
Rei Komatsu

Special Thanks to

Shinji Hashimoto
Kazuyuki Hashimoto
Hidetoshi Ohmori
Mikinori Sakakibara
Tomohiro Kayano
Akihiro Yamaguchi

Extra Special Thanks to

Hiroyuki Itou
Nobuo Uematsu
Tetsuya Nomura

Production Supervisor

Hironobu Sakaguchi

Character Advisor

Yoichi Kotabe

Screenplay Advisor

Kensuke Tanabe
Atsushi Tejima

C.G. Model Designer

Shinya Takahashi

Special Thanks to

Takuya Kuribayashi
Hiroyuki Yamada
Koji Kondo

NOA Production Analysis

Jim Wornell
Kayomi McDonald

Producer

Shigeru Miyamoto

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi
Tetsuo Mizuno