Super Mario Sunshine (GCN)

Region: USA

Game Listing

Executive Producer

Satoru Iwata

Producers

Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka

Directors

Yoshiaki Koizumi
Kenta Usui

Map Director

Futoshi Shirai

Assistant Directors

Makoto Miyanaga
Takao Shimizu
Yasuyuki Oyagi
Kimiharu Hyodo
Shigeyuki Asuke

Character Design

Hiroshi Matsunaga
Takeshi Hosono
Satomi Maekawa
Ryuichi Yamamoto
Michiho Hayashi
Akiko Hirono
Kenta Motokura

Map Design

Hiromu Takemura
Atsushi Miyagi
Shinko Konishi
Taeko Sugawara

Map Object Design

Kazumi Yamaguchi

Screen Design

Ren Uehara
Hidekazu Ota

Demo Design

Takumi Kawagoe
Naoki Mori
Hiroyasu Kuwabara
Shunsuke Makita

Effect Design

Keijiro Inoue

Main Programming

Koichi Hayashida

System Programming

Shunsaku Kitamura

Enemy Programming

Shinichi Sasaki
Naoya Morimura

Camera/NPC Programming

Shirou Mouri

Object Programming

Takeshi Hayakawa

2D Programming

Yusuke Shiraiwa

Support Programming

Yutaka Hiramuki
Eiichi Shirakawa
Naoki Koga
Tetsuya Nakata
Daisuke Nakamura
Keizo Ohta
Hideaki Shimizu

Technical Support

Takao Sawano
Library Support Team

Music

Koji Kondo
Shinobu Tanaka

Sound Effect Programming

Mitsuhiro Hikino
Toru Minegishi
Yoji Inagaki

Script

Makoto Wada

North American Localization

Leslie Swan
Tim O'Leary
Nate Bihldorff
Scot Ritchey

Voice

Charles Martinet
Jen Taylor
Kit Harris
Scott Burns
Delores Rogers

Progress Management

Minoru Narita
Keizo Kato

Debug Support

Hironobu Kakui
Keisuke Terasaki
Kenshirou Ueda
Masahiro Takeguchi

NOA Engineering Team

Yoshinobu Mantani
Matt Park
Raychole L'Anett
Robert Crombie
Kirk Buchanan
Scott Callahan
Paul Rush
Robert Box
Jim Holdeman

Special Thanks

Keisuke Nishimori
Shinya Takahashi
Tsuyoshi Watanabe
Yo Ohnishi
Ryuji Kobayashi
Aya Sumimoto
Yoichi Kotabe
Hiroaki Takenaka
Junji Morii
Kunio Watanabe
Kenji Nishida
Tomoaki Kuroume
Tokihiko Toyoda
Haruyasu Ito
Yasunari Nishida
Hiroto Yada
Motoi Okamoto
Yasushi Ebisawa
Taku Matoba
Yukihiko Ito
Takahiro Watanabe
Shigeki Yoshida
Yuzuru Ogawa
Super Mario Club