Super Mario World (SNES)

Region: Japan

Game Listing

Total Director

Takashi Tezuka

Map Director

Hidequi Konno

Course Director

Katsuya Eguchi

Program Director

Toshihiko Nakago

Player and System Programer

Toshio Iwawaki

Object Programer

Kazuaki Morita

Back Ground Programer

Shigehiro Kasamatsu
Tatsunori Takakura

Map Programer

Tatsuo Nishiyama

Course Editor

Yoshihiro Nomoto
Eiji Noto
Satoru Takahata

C.G. Designer

Shigefumi Hino

Sound Composer

Koji Kondo

Special Thanks to

Yoichi Kotabe
Yasuhiro Sakai
Mie Yoshimura
Hironobu Kakui
Keizo Kato
Takao Shimizu

Producer

Shigeru Miyamoto

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi