Super Mario World (SNES)

Region: USA

Game Listing

Main Director

Takashi Tezuka

Map Director

Hidequi Konno

Area Director

Katsuya Eguchi

Program Director

Toshihiko Nakago

Mario and System Programmer

Toshio Iwawaki

Object Programmer

Kazuaki Morita

Background Programmer

Shigehiro Kasamatsu
Tatsunori Takakura

Map Programmer

Tatsuo Nishiyama

Area Data Input

Yoshihiro Nomoto
Eiji Noto
Satoru Takahata

Character Graphic Designer

Shigefumi Hino

Sound Composer

Koji Kondo

Special Thanks to

Yoichi Kotabe
Yasuhiro Sakai
Mie Yoshimura
Hironobu Kakui
Keizo Kato
Takao Shimizu
Dayv Brooks

Producer

Shigeru Miyamoto

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi