Product Management
Ichirou Mihara

Game Director
Hiroyasu Hashidate
Takamasa Hori
Kazuki Yoshihara

Game Design
Hiroshi Okuda

Main Program
Shinichi Masuda

Program
Hiroyuki Matsushita
Hiroyasu Hashidate
Takamasa Hori

Design Director
Tatsuya Ushiroda

Design
Takuma Yano

Sound
Masaru Tajima

Artwork
Takayoshi Matsui

Debug Support
Yoshito Yasuda
Hideaki Araki

Debug
Takaya Fujii
Naoki Takami
Super Mario Club

Character Supervisor
Yo Ohnishi
Tsuyoshi Watanabe

Coordinator
Masaki Tawara

Producer
Hitoshi Yamagami

Executive Producer
Satoru Iwata