Coordinator
Yasu Shimokawa
Ichiro Takigawa

Programmer
Sakae Takase
Toshifumi Hiroo
Toru Fushimi
Taro Nagaoka

Designer
Isao Shiroyama

Design Adviser
Takashi Tezuka
Shigefumi Hino

Composer
Noriko Nishizaka
Saburo Sasaki
Yoko Mizuta

Manual Editor
Yasuo Inoue

Illustration Adviser
Yoichi Kotabe
Fujiko Nomura

Translator
Phil Sandhop
Kayomi McDonald
Keiko Tamura

Special Thanks
Nintendo R&D 1
Super Mario Club
Tose Co., Ltd.
Atsushi Tada
Yoshihiro Maruyama
Naoki Inoue
Satoshi Konishi
Satomi Hasuike
Fumiaki Shimada
Naoko Nakayama
Teruhiro Oda
Narumi Mori
Drastic Factory

Produced by
Million Colors

Director
Hitoshi Yamagami

Producer by
Takehiro Izushi

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Game & Watch Gallery 2