Mario & Luigi: Superstar Saga
Game credits

Field Design Lead Scenario
Hiroyuki Kubota

Main Program
Masashi Haraki

Field Design
Yasuhiro Ohtsuka

Battle Design
Jun Iwasaki
Eiyo Andou

BG Data Design
Tomokazu Koga

Script Program
Makoto Aioi

Battle Program
Yoshikazu Yananose

Menu Program
Takeshi Sasaki

Map Program
Masami Sato

Field Monster Program
Naoya Hashimoto

BG Graphics Lead
Toshizo Morikawa

Menu Graphics
Akira Noguchi

BG Graphics
Osamu Ohguchi
Kouichi Fukazawa

Mario & Luigi Graphics
Shuji Kamohara

Field Character Graphics
Hiroyuki Yotsuji

Monster Graphics
Tetsuya Ohi

Illustration
Masanori Sato

Illustration Supervisor
Yoichi Kotabe

Sound Engineer
Isago Fukuda

Music
Yoko Shimomura

"Mario" Theme Music and Sound Support
Koji Kondo

Character Voices
Charles Martinet
Jen Taylor
Scott Burns
Kazumi Totaka

Mini - games by Vanpool
Taro Kudo
Kazuyuki Kurashima
Koji Kikkawa
Satoshi Ohtake

Mario Bros. Parts
Kiyoshi Koda
Toshinori Kawai

North American Localization
Nate Bihldorff
Bill Trinen

North American Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

European Localization Coordinator
Marcus Krause

Localization
- German
Thomas Aldenhövel
Jan Peitzmeier

- French
Masatoshi Oishi
Thomas Miriel
Pierre Sanchez

- Spanish
Inés Rubio San Martín
Jesús Ángel Rodríguez Gago

- Italian
Francesca Donati
Massimo Maietti

VALIDATION AND TESTING TEAM

Special Thanks
Chihiro Fujioka
Hiroko Onose
Akiko Sugimoto
Hirofumi Yokota
Tsutomu Kitada
Hiromi Shimodaira
Satomi Kamiki
Keiko Kajino
Atsushi Tejima
Shinji Hatano
Hiroshi Sato
Original "SUPER MARIO ADVANCE" Team
S.R.D.
SUPER MARIO CLUB Debug Team
NOA Product Testing Team

Production Management
Takuji Hotta
Satoshi Kira

Production Supervisor
Takashi Tezuka

Producers
Shigeru Miyamoto
Tetsuo Mizuno

Director
Yoshihiko Maekawa

Executive Producer
Satoru Iwata

All Rights, including the copyrights
of Game, Scenario, Music and Program,
reserved by NINTENDO.
Regardless of the above-mentioned,
the copyright of Character "Geno",
reserved by SQUARE ENIX CO., LTD.

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario & Luigi: Superstar Saga
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2019 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/m&lss_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:17:45 CST