Mariopedia
Stilt Guy

Stilt Guy

Enemy
Stilt Guy
A Shy Guy wearing stilts.
HP: 7Attack: 4Defense: 0
Super Mario World 2: Yoshi's Island (SNES) [known as "Shy Guy on Stilts"]
A Shy Guy wearing stilts.

Category: Shy Guys