WarioWare: Get It Together! (Switch)

E3 2021

Screenshot #1
Screenshot #2
Screenshot #3
Screenshot #4
Screenshot #5
Screenshot #6
Screenshot #7
Screenshot #8
Screenshot #9
Screenshot #10
Screenshot #11
Screenshot #12
Screenshot #13
Screenshot #14
Screenshot #15
Screenshot #16
Screenshot #17
Screenshot #18
Screenshot #19
Screenshot #20
Screenshot #21
Screenshot #22
Screenshot #23
Screenshot #24