Mario Kart 64
Game credits

Executive producer
Hiroshi Yamauchi

Producer
Shigeru Miyamoto

Director
Hideki Konno

Assistant director
Yasuyuki Oyagi

Programmer
Masato Kimura
Kenji Yamamoto
Yasuhiro Kawaguchi
Yuzuru Ogawa
Masahiro Kawano
Hirohito Yoshimoto

Demo sequence programmer
Hajime Yajima
Takumi Kawagoe

Visual director
Tadashi Sugiyama

C.G. character designer
Tomoaki Kuroume
Hiroaki Takenaka
Tokihiko Toyoda
Shigefumi Hino
Masanao Arimoto
Hisashi Nogami

C.G. map designer
Makoto Miyanaga
Naoki Mori
Hiroyasu Kuwabara

Music composer
Kenta Nagata

Sound programmer
Taro Bando
Yoji Inagaki

Sampling voice
Charles Martinet
Leslie Swan
Isaac Marshall

Technical support
Takao Sawano
Tsuyoshi Takahashi
Hirohito Yada

Progress management
Kimiyoshi Fukui
Keizo Kato

Special thanks
Yasuhiro Sakai
Yoshitaka Nishikawa
Hideki Fujii
Yusuke Nakano
Wataru Yamaguchi
Phil Sandhop
Super Mario Club
Donkey Kong 3-D model provided courtesy of Rare U.K.

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Kart 64
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/mk64_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:16:22 CST