As listed in the instruction manual.

Game Design Director/Scenario
Hiroyuki Kubota

Main Program
Masashi Haraki

Field Design
Chihiro Fujioka
Shunsuke Kobayashi
Daisuke Goto

Battle Design
Jun Iwasaki
Hiroshi Nonaka

BG Data Design
Yasuhiro Ohtsuka

Battle Program
Yoshikazu Yananose
Ryunosuke Sugiyama
Naoya Hashimoto

Menu Program
Masafumi Uchida

Map Program
Takeshi Sasaki

Technical Support
Masami Sato
Makoto Aioi

BG Graphics Lead
Akira Noguchi

BG Graphics
Osamu Ohguchi
Kouichi Fukazawa
Masumi Shiga
Yoko Tashiro
Reo Nakamura
Yoshihiro Matsuyama

Mario & Luigi Graphics
Shuji Kamohara

Field Character Graphics
Hiroyuki Yotsuji

Monster Graphics
Tetsuya Ohi
Natsuko Kemi
Susumu Tomizawa

Menu Graphics
Hiroko Onose

Sound Engineer
Morikazu Aoki

Music
Yoko Shimomura

Illustration
Masanori Sato

Illustration Supervisors
Yoichi Kotabe
Yusuke Nakano

Graphics Supervisors
Tsuyoshi Watanabe
Shigehisa Nakaue
Yo Ohnishi
Kanae Kobata

"Mario" Theme Music & Sound Support
Koji Kondo

Character Voices
Charles Martinet
Nicole Mills
Kazumi Totaka

NOA Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan
Bill Trinen

NOA Localization
Nate Bihldorff
Tim O'Leary

Testing
SUPER MARIO CLUB
NOA Product Testing

Special Thanks
Hirofumi Yokota
Tsutomu Kitada
Hiromi Shimodaira
Kayo Yamamoto
Makoto Takei
Shinji Hatano
Hiroshi Sato
Hisayo Osanai

Production Management
Takuji Hotta
Akira Otani
Yoshihiko Maekawa

Production Supervisor
Takashi Tezuka

Producers
Shigeru Miyamoto
Tetsuo Mizuno

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario & Luigi: Partners in Time