Mario Party 2
Game credits

Game director
Kenji Kikuchi

Planning director
Tsutomu Komiyama

Planners

Adventure Boards
Fumihisa Sato

Mini-games
Rie Fujita
Daisuke Yokoo
Hideyuki Kubota
Katsumi Miyashita

Planning advisors
Shinichi Nakata
Shuichiro Nishiya

Program director
Hideki Sahashi

Chief programmers

Mini-games
Kazuhiro Matsushita

Adventure boards
Syunsuke Tanaka

Programmers

Mini-games
Isao Kobayashi
Hiroyuki Makabe
Satoshi Ezaki
Atsuko Koike
Yoshikazu Kita
Yukio Ohde
Akira Matsumoto
Norifumi Hira
Kazuhiko Hagihara
Tetsuma Yoshida
Hidekazu Matsunouchi
Norio Suzuki
Tomohiko Shiraishi

Adventure boards
Masahide Tomita
Noriyuki Tanabe
Takuya Hiraizumi
Shinji Shibasaki

Design director
Yukinori Goto

Planning designers

Adventure boards
Kikuko Nagasawa
Hideki Yamaguchi

Mini-games
Mayu Inaida

System
Takuya Aoyama
Hiroshi Kaieda

Designers

Mini-games
Hiroshi Hayashi
Akinobu Sekiguchi
Akemi Ihara
Satoshi Fukuda
Takahiro Karino
Keisuke Izaki
Kanako Uto
Akira Katagi
Hiroyo Yokozawa

Adventure boards
Kayo Fujimoto
Masahide Inaba
Takaaki Yukita

Characters
Yasuaki Takahashi
Keisuke Kasahara
Yuji Yano

System
Hisao Okada
Rie Ueshima

Design support
Akihiro Shibata
Tomomi Tada
Kaori Nishio
Masako Funaki
Mika Kakutani
Hiromi Sugiue
Toshinori Fujii
Yuki Tanba

Design advisor
Koji Matsuura

Original characters
Shigeru Miyamoto
Hiroji Kiyotake

Original 3D modeling
Nintendo EAD

Sound directors
Toshiaki Takimoto
Akihiro Sato

Music
Hironao Yamamoto
Syohei Bando
Kazuhiko Sawaguchi
Yasunori Mitsuda

Music programmer
Hiromichi Furuya

Sound effects
Osamu Narita
Masato Aihara
Hiroyuki Tsuboguchi

Sound advisor
Toshiyuki Sasagawa

Sound programmers
Takayuki Iwabuchi
Hideki Oka

Voice actors
Charles Martinee
Asako Kozuki
Eriko Ibe

Technical support
Takahiro Haga
Shinobu Kumaoka
HVQ
Takashi Miura
Fumihiko Itagaki
Miyuki Kawashima

Graphic support
Yoichi Kotabe
Masanori Sato

Sound support
Koji Kondo

Progress management
Toshinori Oyama

Package illustrator
Ross Hirai

Manual editor
Bill Trinen
Michelle Powers

Localization
Bill Trinen
Michelle Powers

Special thanks to
Naruhisa Kawano
Makoto Kano
Masamichi Fujiwara
Rob Johnson
Teresa Lillygren
Yukiko Mikami
Masako Ishikawa
Tadayuki Kawada
Ritch Wilson Kunihiko
Osamu Tsujikawa
Hiroyuki Arai
All Nintendo
NOA Treehouse
All Hudson
Super Mario Club staff

Product manager
Atsushi Ikeda

Coordinator
Akihiro Wakabayashi
Hiroshi Sato

Supervisors
Shigeru Miyamoto
Hidetoshi Endo

Producers
Shinji Hatano
Shinichi Nakamoto

Executive producers
Hiroshi Yamauchi
Hiroshi Kudo

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario Party 2
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/mparty2_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:19:53 CST