Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Supervisors
Shigeru Miyamoto
Tatsuya Hishida

Producers
Takashi Kawaguchi
Makoto Nakayama

Director
Tsunekaz Ishihara

Main Programmers
Noriaki Teramoto
Hatao Ogata

Programming Assistant
Hiroyuki Kawaharabayashi

Screen Graphics Designers
Norichika Meguro
Tsunekaz Ishihara
Seiji Kuroiwa

Sound Programmer & Music Composer
Toshiyuki Ueno

Puzzle Coordinator
Kazuya Kasai

Puzzle Designers
Aguru Tanaka
Yasuyuki Yamashita
Mituo Fujiwara
Akiko Uni
Kyoko Tanabe
Jun Nakajima

Package & Manual Designers
John Tymkiw
Takako Sakata

Manual Editors
Hiroyuki Jinnai
Atsuko Kawahara

Coordinators
Kazuyuki Yamamoto
Katsuyoshi Irie
Takahiro Nagai
Junichi Akama
Takuya Sakamoto
Masaki Hashizume

Special Thanks to
Masatoshi Utashiro
Sachiko Iguchi
Shingo Mori

Presented by
Nintendo
APE Inc.
Jupiter Co., Ltd.

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Mario's Super Picross