Super Mario World: Super Mario Advance 2
Game credits

Director
Hiroyuki Kimura

Map director
Yasuhisa Yamamura

Supervisor
Takashi Tezuka
Toshihiko Nakago

Program
Yasunari Soejima
Eiji Noto
Kiyoshi Kouda
Keigo Nakanishi
Toshinori Kawai
Yoshifumi Mori

Graphic design
Emi Tomita

Sound
Yasushi Ida
Taiju Suzuki

Technical support
Yoshihito Ikebata

Special thanks
Tadashi Sugiyama
Original SMW Staff
NOA Localization Team
Engineering Debug Team
SRD

Producer
Shigeru Miyamoto

Executive producer
Hiroshi Yamauchi

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Super Mario World: Super Mario Advance 2