Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
Game credits

Director
Hiroyuki Kimura

Map Director
Yasuhisa Yamamura

Supervisor
Toshihiko Nakago

Program
Tatsuo Nishiyama
Yuuji Sawatani
Kenichi Nishiyama
Eiji Noto
Kiyoshi Kouda
Keigo Nakanishi
Toshinori Kawai

Graphic Design
Emi Tomita

Sound
Taiju Suzuki

Map Support
Hisashi Nogami
Shigeyuki Asuke

Technical Support
Shingo Okamoto

Special Thanks
NOA LOCALIZATION TEAM
ENGINEERING DEBUG TEAM
SRD
Original YI Staff

Producer
Takashi Tezuka

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Yoshi's Island: Super Mario Advance 3