Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Game credits

Director
Hiroyuki Kimura

Map Director
Yasuhisa Yamamura
Shigeyuki Asuke

Supervisor
Toshihiko Nakago

Program
Eiji Noto
Kiyoshi Kouda
Kenichi Nishiyama
Keigo Nakanishi
Toshinori Kawai
Hisashi Okada

Graphic Design
Emi Tomita

Sound
Taiju Suzuki

Technical Support
Yoshito Yasuda
Tomohiro Kawase

Localize
NOA Localization Team
Engineering Debug Team

Special Thanks
Kanae Kobata
SRD
Super Mario Club
Original SMB3 Staff

Producer
Takashi Tezuka

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3