Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Game credits

Directors
Chihiro Fujioka
Yoshihiko Maekawa

Event design
Keisuke Matsuhara
Yasushi Matsumura
Taro Kudo

Battle design
Yasuyuki Hasebe
Akiyoshi Ohta

Main programmer
Fumiaki Fukaya

Battle programmers
Ryo Muto
Aoy

Menu programmer
Mitsuo Yoshioka

Graphic coodinator
Hideo Minaba

Main character design
Kiyofumi Kato
Yuko Hatae

Monster character design and character supervisor
Kazuyuki Kurashima

Visual effects and plot assistance
Jiro Mifune

Map data coodinator
Kenichi Nishi

B.G. map design
Akira Ueda
Yuko Abiru
Yuka Miyamoto
Toshiyuki Mogi
Yukiko Sasaki

Battle B.G. design
Misako Tsutsui

Map data coodinate assistant
Toshio Kurihara

B.G. map graphics
Tomoyoshi Sakaguchi
Yuki Azuma

Music
Youko Shimomura

Sound engineer
Teruaki Sugawara

Sound programmer
Hidenori Suzuki

Assistant sound engineer
Motoko Watanabe

Sound effects
Chiharu Minekawa
Yoshitaka Hirota
Kaori Takahashi

Publicity
Yusuke Hirata

Publicity assistant
Kiyoko Maeda

Translation
Rika Maruya
Noriko Wada

Translation coordinator
Aiko Ito

Translation supervisor
Ted Woolsey

Monitor coordinators
Ryuko Kouda
Hiromi Masuda
Kazuhiro Kawasaki
Hiroyoshi Hamada
Yuriko Chiba
Norimasa Hanada
Kozue Kaneko
Yoshia Shibano
Rei Komatsu

Special thanks to
Shinji Hashimoto
Kazuyuki Hashimoto
Hidetoshi Ohmori
Mikinori Sakakibara
Tomohiro Kayano
Akihiro Yamaguchi

Extra special thanks to
Hiroyuki Itou
Nobuo Uematsu
Tetsuya Nomura

Production supervisor
Hironobu Sakaguchi

Character advisor
Yoichi Kotabe

Screenplay advisor
Kensuke Tanabe
Atsushi Tejima

C.G. model designer
Shinya Takahashi

Special thanks to
Takuya Kuribayashi
Hiroyuki Yamada
Koji Kondo

NOA production analysis
Jim Wornell
Kayomi McDonald

Producer
Shigeru Miyamoto

Executive producer
Hiroshi Yamauchi
Tetsuo Mizuno

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/smrpg_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:16:11 CST