Super Mario World 2: Yoshi's Island
Game credits

Directors
Takashi Tezuka
Toshihiko Nakago
Shigefumi Hino
Hideki Konno

Programmers
Toshio Iwawaki
Masaru Nii
Kiyoshi Koda
Satoru Takahata
Kazuaki Morita
Yuichi Yamamoto
Shigehiro Kasamatsu
Shigeki Yoshida
Yasunori Taketani

Course designers
Yasuhisa Yamamura
Kenta Usui
Yoshihiro Nomoto
Eiji Noto

Sound composer
Koji Kondo

Character designers
Shigefumi Hino
Hisashi Nogami
Masahiro Iimura
Tomoaki Kuroume

C.G. designer
Yoshiaki Koizumi

Special thanks to
Wataru Yamaguchi
Yoshiki Haruhana
Yoichi Kotabe
Yasuhiro Sakai
Hironobu Kakui
Shigeki Yamashiro
Kimiyoshi Fukui
Keizo Kato
Soichiro Tomita
Mie Yoshimura
Kensuke Tanabe
Tetsu Hashimoto
Derek Whipple
Hiro Yamada
Yoshiyuki Onishi
Kenji Haraguchi
John D. Kraft
Véronique Chantel

Producer
Shigeru Miyamoto

Executive producer
Hiroshi Yamauchi

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Super Mario World 2: Yoshi's Island
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/smw2_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:16:35 CST