Super Mario World
Game credits

Main director
Takashi Tezuka

Map director
Hidequi Konno

Area director
Katsuya Eguchi

Program director
Toshihiko Nakago

Mario and system programmer
Toshio Iwawaki

Object programmer
Kazuaki Morita

Background programmer
Shigehiro Kasamatsu
Tatsunori Takakura

Map programmer
Tatsuo Nishiyama

Area data input
Yoshihiro Nomoto
Eiji Noto
Satoru Takahata

Character graphic designer
Shigefumi Hino

Sound composer
Koji Kondo

Special thanks to:
Yoichi Kotabe
Yasuhiro Sakai
Mie Yoshimura
Hironobu Kakui
Keizo Kato
Takao Shimizu
Dayv Brooks

Producer
Shigeru Miyamoto

Executive producer
Hiroshi Yamauchi

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Super Mario World
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/smw_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:16:32 CST