Condensed | Full

Program Creators

Main Program
System Program
CP Program
Yoshinori Katsuki

Menu Program
Story Program
Satoshi Matsumura

Story Program
Communication Program
Hitoshi Yamagami

Program Adviser
Shinya Yamamoto
Toshihiro Nishii

Design Creators

Design Director
Graphic Design
Ryuichi Nakada

Graphic Design
Takehiko Hosokawa

Panel Design
Ryuji Kuwaki

Title Design
Mary Cocoma

Design Adviser
Takashi Tezuka
Youichi Kotabe
Toshitaka Muramatsu
Makiko Tsujino
Yumiko Morisada

Sound Creators

Music Composer
Sound Program
Sound Effects
Masaru Tajima

Music Composer
Masaya Kuzume
Yuka Tsujiyoko

Original Yoshi Music
Koji Kondo

Special Thanks to
Masafumi Sakashita
Fujiko Nomura
Tomoyoshi Yamane
Yasuo Inoue
Shinya Sano
Noriyuki Sato
Takahiro Harada
Masaru Yamanaka
Kentaro Nishimura
Kimiko Nakamichi
Takanobu Ohashi
Super Mario Club

Translators
Phil Sandhop
Kayomi McDonald

Director
Hitoshi Yamagami

Producer
Gumpei Yokoi

Tetris Attack Inspired by Original Tetris

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Tetris Attack (GB)