Virtual Boy Wario Land
Game credits

Producer
Gumpei Yokoi

Directors
Hiroji Kiyotake
Hirofumi Matsuoka

Designers
Masahiko Mashimo
Tomoyoshi Yamane
Takehiko Hosokawa
Masani Ueda
Takashi Ohno

Programmers
Kohta Fukui
Masaru Yamanaka
Masahiro Kawano
Tsutomu Kaneshige
Satoshi Matsumura
Takanobu Nakashima

Music and Sound Effect
Kazumi Totaka

Coordinators
Kenichi Nakamura
Hiroki Sotoike

Printed Art Work
Noriyuki Sato
Yasuo Inoue
Yusuke Nakano
Norikatu Furuta

Special Thanks to
All R&D1 Staff
Mario Club

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Virtual Boy Wario Land