Game Designer
Norio Ohkubo

Graphic Designers
Norio Ohkubo
Katsuhiko Urabe
Hiroji Kiyotake
Yoshimitsu Chokki

Programmer
Kenji Ogata

Sound Staff

Composer
Yasuhiko Fukuda

Operator
Takashi Morio

Director
Noriyuki Nakagami

Special Thanks to
Denki-Mirai Co., Ltd.

Advisers
Tsukasa Kuwahara
Takahiro Haga
Toshimasa Ebina
Tomoaki Urita

Special Thanks to
Takashi Takebe
Shigeki Fujiwara
Hiroyuki Ohta
Yukiko Mikami
Bob Timbello
Kaori Sazawa
All Nintendo staff

Original Character Design
Shouji Mizuno

Promotional Director
Akiyoshi Yamazaki

Director
Norio Ohkubo

Producer
Norihito Miyamoto

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Wario Blast: Featuring Bomberman!