(From Wrecking Crew '98 part.)

Director
Eiko Takahashi

Programmer
Narumi Nakashima
Taisuke Araki
Hirotaka Katoh

Designer
Eiko Takahashi
Noriyuki Enoki
Naoki Watanabe
Takashi Kouyama
Reiko Kajigaya

Sound Director
Hirokazu Tanaka

Sound Composer
Takane Ohkubo

Planner
Katsuhiko Wakabayashi

Special Thanks to
Yoichi Kotabe
Masahiro Tatemoto
Tomoyuki Sumi
Katsunori Murakami
Keiko Fujinoki
Tomomi Yamashita
Super Mario Club

Producer
Tatsuya Hishida

Executive Producer
Takashi Kawaguchi

Presented by
Nintendo
Pax Softnica

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Wrecking Crew '98