Wario Land 4
Game credits

Executive producer
Hiroshi Yamauchi

Producer
Takehiro Izushi

Director
Hirofumi Matsuoka

Supervisor
Yoshio Sakamoto

Programmers
Katsuya Yamano
Yoshinori Katsuki
Nobuhiro Ozaki
Kota Fukui
Goro Abe

Designers
Hiroji Kiyotake
Tomoyoshi Yamane
Takehiko Hosokawa
Masani Ueda
Isao Hirano
Shinya Sano
Ryuichi Nakada
Ko Takeuchi
Takayasu Morisawa

Music
Ryoji Yoshitomi

Voice
Charles Martinet
Junko Yoshitomi
James Mesbur
Ayumi Shimokawa

Artwork
Yasuo Inoue
Sachiko Nakamichi

Special thanks
T. Harada
K. Nakamichi
H. Momose
F. Miyamoto
H. Sugino
K. Yoshimura
M. Hattori
Y. Mantani
T. Morita
W. Trinen

Super Mario Club
T. Hosoi
H. Katsui
T. Nishizawa
M. Syukutani
M. Kawakita
Y. Matsumoto
T. Suganuma
M. Fukushima
Y. Eguchi
H. Miyoshi
H. Ookura
Y. Ikeda
M. Mori
H. Takagi
Y. Murata
K. Ibata
H. Takeda
M. Mukai
M. Hirose
K. Miyake
Y. Hashimoto
S. Mutou
M. Takahashi
H. Inaba
N. Iwata
R. Kodama

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Wario Land 4
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/wl4_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:17:07 CST