Wario's Woods (NES)
Game credits

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Producer
Kenji Miki

Director
Kenji Miki

Designer
Soichiro Tomita
Masahiro Iimura
Naotaka Ohnishi

Chief Programmer
Hiroyuki Yukami

Programmer
Hironobu Suzuki
Makoto Katayama

Sound Composer
Shinobu Amayake
Soyo Oka

Special Thanks
Satoshi Machida
Toshiyuki Nakamura
Makoto Nakayama
Yumi Nagai
Kenji Yamada
Kousei Kazeto
Masaki Fujita
Manabu Yasumoto
Noboru Matsumoto
Takashi Miyahara
Kenji Kusuda
Akinori Masuhige
Tetsuichi Hiyama
Katsuhito Nakajima
Takanobu Terada
Yasuhiro Togai
Katsuhiro Okeya
Nobuo Komachi
Tetsuya Aoki
Kazuyuki Yamada
Hirofumi Ueno
Mitsuyoshi Yamamoto
Hiroshi Miyahara
Tatsuji Soejima
Yoshitaka Nakajima
Hirofumi Towa
Ryuzo Kitagawa
Hiroyuki Kohno
Kenichi Morimura
Kazuhide Ohgoe
Norikazu Hashimoto
Sadahiro Moriwaki
Motoaki Oyama
Takako Nishitani
Madoka Komura
Keiko Obata
Akimitsu Takahara
Toshiaki Sengoku
Yoshiyuki Ninomiya
Natsumi Ohtsuka
Takeshi Moriya
Atsushi Miyake
Tomoko Ueda
Hajime Nakamura

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Wario's Woods (NES)