Wario's Woods (SNES)
Game credits

Producer
Kenji Miki

Director
Kenji Miki

Chief programmer
Hiroyuki Yukami

Programmer
Hironobu Suzuki
Makoto Katayama

Designer
Naotaka Ohnishi
Ryota Kawade

Sound composer
Hiroaki Suga
Tadashi Ikegami

Special thanks to
Hiro Yamada
Marcus Lindblom
Keiko Tamura
Michael Kelbaugh
Robin Krouse
Tohru Hashimoto
Kenji Saiki
Toshiharu Izuno
Noboru Matsumoto
Katsuhito Nakajima
Yasuhiro Togai
Hirofumi Towa
Kazuhide Ohgoe
Norikazu Hashimoto
Madoka Komura
Natsumi Ohtsuka
Atsushi Miyake
Youji Kawashima
Mayumi Tada
Kimiko Tsuchida
Yumi Nagai
Kenji Yamada
Mitsuru Matsumoto
Shinya Yamamoto
Toshihiro Nishii
Manabu Shimada
Maki Sengoku
Kousei Kazetou

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Wario's Woods (SNES)
The Games | Downloads | Reference | Mario Mania | Emulation | Specials | Miscellaneous

Part of the Konfiskated Teknologies Network

Copyright © 1997-2018 TheMushroomKingdom.net

http://themushroomkingdom.net/ww-snes_credits.shtml
^ Top of page ^ Last modified Wednesday, 28-Feb-2018 10:19:53 CST