Programming
Yoshiyuki Matsumoto
Kanta Watanabe
Yuji Yamanaka
Tahei Katagai
Yusuke Asai

Design
Kiyotaka Ohashi
Yasuo Wakatsuki
Kouji Kitatani
Takuro Nakamura
Kazue Imai
Shingo Nakai

Advisors
Yoshio Sakamoto
Hiroji Kiyotake

Music
Norio Hanzawa
Minako Hamano

Sound Effects
Satoshi Murata

Voice
Charles Martinet

Manual Edition
Yasuo Inoue

Package Design
Takashi Ito

North American Localization
William Barnes
Nate Bihldorff

Localization Management
Jeff Miller
Leslie Swan

NOA Debug Staff
Robert Box
Miho Hattori
Mika Kurosawa
Yoshinobu Mantani
Ed Ridgeway
Dan Simpson

Special Thanks
Haruko Hosaka

Debug
Super Mario Club

Assistant Director
Azusa Tajima

Directors
Kouichi Kimura
Hitoshi Yamagami

Producers
Takehiro Izushi
Masato Maegawa

Executive Producer
Satoru Iwata

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Wario World