Yoshi's Story
Game credits

Producer
Takashi Tezuka

System Director
Hideki Konno

Course Designer
Katsuya Eguchi

Asst. Course Design
Yoshihiro Nomoto

Main CG Designer
Shigefumi Hino

CG Designers
Hisashi Nogami
Masanao Arimoto
Hideki Fujii
Tokihiko Toyoda

Picture Book CG Designer
Hiroyasu Kuwabara

Title CG Designer
Masanori Sato

Programming Director
Toshihiko Nakago

System Programmers
Yuhiki Otsuki
Kenzo Hayakawa

Microcode Programmer
Yoshitaka Yasumoto

Main Programmer
Masaru Nii

Programmers
Satoru Takahata
Kiyoshi Koda
Atsushi Nishiwaki
Masaro Sakakibara
Takamitsu Kuzuhara
Nobuo Okajima
Yuichi Yamamoto

Picture Book Programmer
Kunihiro Komatsu

Sound Composer
Kazumi Totaka

Sound Effects
Yasushi Ida
Hajime Wakai

Sound Programmer
Hideaki Shimizu

Technical Support
Yoshinori Tanimoto
Hirohito Yoshimoto
Kenji Matutani
Hiroshi Umemiya
Yasunari Nishida

English Text
Terry Munson
Scott Pelland
Jason Leung
Phil Sandhop

Translator
Kayomi McDonald
Masashi Goto

Special Thanks
Kimiyoshi Fukui
Keizo Kato
Hironobu Kakui
Shin Hasegawa
Wataru Yamaguchi
Hiroshi Matsunaga
Yasuki Tawaraishi
Masato Kimura
Super Mario Club
Jonathan Stein
Greg von Oy
NOA Lot Check
NOA Branch Office

Supervisor
Shigeru Miyamoto

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

The Mushroom Kingdom \ Reference \ Game Credits \ Yoshi's Story